Kontaktperson

Om du har spørsmål om stillinga, ta gjerne kontakt med styret i kontorfellesskapet på post@1724.no

Ledig stilling: Dagleg leiar for 1724

Arbeidsoppgåver:

 • Administrativt arbeid, herunder blant anna:
  • Oppfølging av husets økonomi og rekneskap
  • Oppfølging av avtaler med leigetakarar og huseigar
  • Sekretærfunksjon for kontorfellesskapets styre
 • Ansvar for den daglege drifta av kontorfellesskapet, herunder koordinering av:
  • Innkjøp og oppfølging av ulike driftsavtaler og abonnement
  • Praktisk tilrettelegging for gamle og nye leigetakarar
  • Reinhald og vedlikehald
 • Vertskap og lagbygging, herunder blant anna:
  • Koordinering av felleslunsjar og andre sosiale og faglege arrangement
  • Vertsrolle ved besøk til 1724
  • Representasjon av 1724 utad

Ynskjelege tilleggsoppgåver:

 • Me ynskjer oss ideelt sett ein dagleg leiar som også kan ta ei aktiv rolle for å vidareutvikle kontorfellesskapet inn i framtida, herunder også koordinering av den pågåande prosessen med utgreiing av et framtidig nybygg for kontorfellesskapet

Omfang og vilkår:

 • Storleiken på stillinga avhengjer av ambisjonsnivå og omfanget av oppgåver den daglege leiaren kan påta seg, men estimert til 20-40%
 • Honorar etter avtale og stillingas omfang
 • Oppstart etter avtale, men gjerne så snøgt som råd
 • Ideelt sett ynskjer styret at den som får oppdraget driv eiga verksemd og fakturerer 1724 for arbeidet, men dette er ingen absolutt føresetnad
 • For kandidatar som ynskjer å kombinere stillinga med oppstart/flytting av eigen verksemd kan 1724 tilby gratis kontorplass i oppstartsfasen etter nærmare avtale

Harde fakta:

 • Søknadsfrist: søndag 18. september 2022
 • Kortfatta søknad med CV kan sendast per e-post til post@1724.no
 • For spørsmål, ta kontakt med styreleiar Sigrid (sjå oppe til venstre)